SAM projekti

Es Regālijas

Projekta nosaukumsProjekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
Projekta nr.8.3.4.0/16/I/001
IesniedzējsIzglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periods03/2017–12/2023
Mērķis un mērķgrupa

Mērķis

Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa

Vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

FinansējumsSpecifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Galvenās darbības

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

*Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

*Kompensācija par sabiedriskā transporta biļetēm, naktsmītnēm, ēdināšanu, individuālajiem mācību līdzekļiem, individuālās lietošanas priekšmetiem, speciālo transportu;

*Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, profesionālās kompetences pilnveidi, seminārus, supervīzijas, darbnīcas, konferences, metodiskos atbalsta līdzekļus, izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai

Projekta īstenošanas pamatsMinistru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus īstenošanas noteikumi
Papildus informācija “PuMPuRS” mājaslapā šeit
KontaktinformācijaMairita Blūma, projektu vadītāja
tālr. 20628802, 63807917
e-pasts mairita.bluma@saldus.lv

karjeras projekta vizuālo elementu ansamblis - logo

Projekta nosaukumsProjekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta nr.8.3.5.0/16/I/001
IesniedzējsValsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periods2017. gada 13.septembris – 2022. gada 31. decembris
Mērķis un mērķgrupaProjekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta specifiskā atbalsta mērķgrupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta mērķgrupa

7.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni, kā arī 1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

FinansējumsPašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
Galvenās darbības

*Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

*Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

*Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu – karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.

*Nacionālo profesionālās meistarības konkursu – SkillsLatviaEuroSkills un WorldSkills – organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.

*Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills.

*Karjeras atbalsta pasākumu – karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Projekta īstenošanas pamats2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs īstenošanas noteikumi
Papildus informācija Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā
KontaktinformācijaGinta Kožokaru, jaunatnes lietu speciāliste, tel. 20087844, Ginta.Kozokaru@saldus.lv

Saldus novada izglītības iestādes, kuras iesaistījušās projektā un veic darbu ar izglītojamiem:

KARJERAS KONSULTANTSIZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Vita Grīsle-AkopjanaSaldus vidusskola
Agita SkrebeleDruvas vidusskola
Agnese ČīčeBrocēnu vidusskola
Līga KovaļevaNīgrandes pagasta Kalnu vidusskola
Ezeres pamatskola
Kalnsētas pamatskola
Zirņu pamatskola
Svetlana OlbačevskaSaldus pamatskola
Cieceres pamatskola

Nap Esf Karjera

Projekta īstenotājsValsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

   

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Projekta īstenošanas laiks2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris
Projekta finansējuma avotsEiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un valsts budžeta līdzfinansējums
Pašvaldības aktivitātes projektā
 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
Projekta mērķa  grupaStrādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību izmaksas
 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 – 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas
Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā
 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)
Projektā pieejamās mācības un citi pakalpojumi
Kontaktinformācija pašvaldībāProjekta koordinators: Undīne Vanaga, Saldus  novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vecākā speciāliste formālās un neformālās izglītības darbā, telefons: 28658332, e-pasts: undine.vanaga@saldus.lv
Sīkāka informācijawww.macibaspieaugusajiem.lv
Projekta īstenošanas pamatsEiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Logo Ansamblis

Projekta nosaukums
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta nr.8.3.2.2/16/I/001
IesniedzējsValsts izglītības satura centrs
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periodsno 2017. gada 1. janvāra – 2023. gada 31. decembrim
Mērķis un mērķagrupa

Mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Mērķgrupa

* vispārējās izglītības iestādes;

* vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie;

* pirmsskolas izglītības, 1.–12. klases un interešu izglītības pedagogi, vispārējās izglītības iestāžu atbalsta personāls.

FinansējumsProjekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR
Galvenās darbības* Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

* Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Projekta īstenošanas pamats
Ministru kabineta 30.08.2016. 2016. noteikumi Nr. 589 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi.
Papildus informācija Valsts izglītības satura centra mājaslapā šeit
KontaktinformācijaMairita Blūma, projektu vadītāja
tālr. 20628802, 63807917
e-pasts mairita.bluma@saldus.lv

Nap Esf Karjera

Projekta nosaukumsProjekts “PROTI un DARI”
Projekta nr.8.3.3.0/15/I/001
IesniedzējsJaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periods2014. gada septembris – 2023. gada decembris
Mērķis un mērķgrupa

Mērķis

Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķgrupa

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

FinansējumsKopējais finansējums ir 6 802 502 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 5 782 127 EUR un valsts budžets – 1 020 375 EUR.
Galvenās darbībasMērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
* mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.:

mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;

jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai;2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:

individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši JSPA izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;

mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un tās aprakstīšana mērķa grupas jaunieša kartē, mērķa grupas jaunieša konsultēšana;3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija

individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā profilēšanas rezultātus un tās aprakstīšanu mērķa grupas jaunieša kartē;

vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana;4.  mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;

* atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.

Projekta īstenošanas pamats2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.385) https://www.vestnesis.lv/op/2015/145.2
Papildus informācija Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā šeit
KontaktinformācijaMairita Blūma, projektu vadītāja
tālr. 20628802, 63807917
e-pasts mairita.bluma@saldus.lv

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: