Mācības attālināti

 

 

Copy Of School Made With Postermywall

Atbilstoši MK 2020. gada 12. marta rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” punktam 4.3. Saldus novada izglītības ietādēs tiek noteikta mācību procesa nodrošināšana attālināti no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim.

 

Pārtraukta  visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, piemēram, treniņu, sacensību un mēģinājumu norise.


 

 

 

 

 

MĀCĪBU PROCESS

– Izglītības iestāde e-klases pastā nosūta informāciju izglītojamiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa kārtību,  saziņas un mācību rīkiem.

– Pedagogi atbilstoši mācību priekšmetu programmai izstrādā apguves plānu konkrētai klasei, lai skolēni patstāvīgi apgūtu mācību vielu.

– Atbilstoši izstrādātam plānam skola saziņas platformā informē izglītojamos par uzdoto, ievieto saites uz mācību materiālu.

– Gadījumos, ja izglītojamam nav pieejama saziņas platforma, skolotājs telefoniski informē skolēnu un viņa vecākus un vienojas par darbu iesniegšanas kārtību.


TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

– Attālinātām mācībām nepieciešams dators vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu.

– Ja izglītojamam nav datora vai viedtālruņa, jāsazinās ar klases audzinātāju vai skolas direktoru.

– Ja izglītojamam nav datora vai ir ierobežotas interneta pieslēguma iespējas, skola var veidot drukātus mācību līdzekļu komplektus, kurus izglītojamais vai vecāki var paņemt no skolas.


KONSULTĀCIJAS

– Notiek pēc skolas noteikta konsultāciju grafika, skolotāja izvēlētajā saziņas veidā.

– Sociālā pedagoga, psihologa, logopēda konsultācijas notiek pēc skolas  vai speciālista noteiktiem laikiem un saziņas veida.


KAVĒJUMI

– Vecāki vai izglītojamais informē klases audzinātāju par nespēju piedalīties mācību procesā, piemēram, slimības dēļ.

– Ar atgriezeniskās saites palīdzību skolotājs iegūst informāciju par izglītojamā līdzdalību mācībās. Ja izglītojamais nepiedalās mācību procesā, e-klases žurnālā tiek atzīmēts kavējums.


VĒRTĒŠANA

– Izglītojamā snieguma vērtēšanā uzsvars ir uz formatīvo vērtēšanu, noslēguma vērtēšanu ar atzīmi skolotāji veic, atsākoties klātienes mācībām.


SAZIŅA UN ATBALSTS

– Skolotājiem, izglītojamiem un vecākiem saziņas vietne e-klase.lv vai citi izglītības norādītie saziņas veidi.


 

Rokasgrāmata skolām “Latvija māca un mācās attālināti”. Klikšķini uz zemāk esošo attēlu. Avots: IZM mājaslapa

Rokasgramata Skolam

Metodiski ieteikumi valsts noteiktās ārkārtas situācijas laikā:Att Mac

 

Mācību procesa nodrošināšana, mācību darba organizācija, ieteikumi skolu vadībai, ieteikumi skolotājiem, plānojot un īstenojot attālinātas mācības, mācību stundas / nodarbības plānošana, rīki un resursi mācību procesa nodrošināšanai, pieredze (Siguldas pilsētas vidusskola, Ogres 1. vidusskola, Laurenču sākumskola)

 

VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai

Avots: IZM mājaslapa

Līdzatbildība attālinātā mācību procesā

Copy Of Copy Of Help Made With Postermywall

SKOLĒNA ATBILDĪBA

Seko e-klasē saņemtajiem norādījumiem, lai plānotu savu laiku un zinātu, kad noteikti ir jāatrodas tiešsaistē.

Katru dienu veic norādītos uzdevumus. Darbus skolotājam, iesūti norādītajos termiņos.

Ja darbu nevari iesniegt norādītajā laikā, lūdzu, sazinies ar skolotāju un vienojies par laiku, kad darbi tiks iesniegti.

Aktīvi izmanto iespēju (skolotāja norādīto) sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par apgūstāmo tēmu.

Savu tehnisko iespēju robežās, piedalies skolotāja paredzētajās tiešsaistes aktivitātēs.

Ja objektīvu iemeslu dēļ nevari piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, lūdzu, informē par to klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju.

 

VECĀKU ATBILDĪBA

Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā – iekārtot mācīšanās vietu, palīdzēt plānot laiku un pārrunāt ik dienu mācībās apgūto.

Motivēt bērnu mācīties saskaņā ar noteikto grafiku un izplānot regulāru dienas ritmu.

Ja iespējams nodrošināt bērnam datoru/ vai telefonu ar interneta pieslēgumu.  Ja tādu iespēju nav, tad vecāku pienākums ir ziņot skolai, lai varētu nodrošināt drukātus mācību materiālus.

Pārliecināties, ka bērnam ir pieeja e-klasei un notiek saziņa ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Nodrošināt, ka bērns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un piedalās attālinātās mācīšanās procesā.

Informēt klases audzinātāju, ja bērns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ).

Pārrunājiet saziņas etiķeti un droša interneta izmantošanas noteikumus.

Mudināt bērnu katru dienu pēc iespējas iesaistīties fiziskajās aktivitātēs.

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBILDĪBA

Izvēlēties skolai vienotas, skolotājiem un skolēniem pazīstamus saziņas platformas un tehnoloģiju rīkus.

Uzsākot attālinātās mācības, veltiet laiku, lai iepazīstinātu skolēnus un vecākus ar plānotajiem saziņas un mācību rīkiem.

Atgādiniet un vienojieties par uzvedības, saziņas etiķetes, droša interneta izmantošanas noteikumiem.

Izmantojiet jau pieejamo mācību materiālu klāstu – mācību grāmatas, digitālos resursus, video, u.c. Skolotājs ievieto saites uz mācību materiāliem, kas jāapgūst patstāvīgi.

Izstrādājiet skolēnam ieteicamo dienas vai nedēļas plānu. Nepārslogojiet skolēnus.

Nodrošiniet skolēniem iespēju saņemt atgriezenisko saiti no skolotāja.

Nodrošiniet tehnisko atbalstu skolotājiem attālinātu mācību īstenošanai.

Lai nodrošinātu iespēju sekot līdzi skolēnu izpildītajiem uzdevumiem, ir ieteicams izmantot vērtējumus “ieskaitīts”, “neieskaitīts” vai “nav vērtējuma”.

Summatīvos vērtēšanas darbus, kurus vērtē 10 ballu skalā, ieteicams plānot klātienes mācību procesā.

Nodrošiniet iespēju konsultācijai ar skolas psihologu vai sociālo pedagogu.


Atceramies, ka neveiksmes gadījumā attālinātās mācības tiks pārtrauktas un sekos skolēniem papildus brīvlaiks ar pagarināto mācību norisi vasarā.


Optimisma likums

Tava domu gaita un izturēšanās būs atkarīga no tā, kā tu pats uztversi visu, kas notiek ar tevi un tavā apkārtnē. Ieradinies katrā situācijā saskatīt kaut ko labu, noderīgu, pozitīvu! Šādi tu attīstīsi savas domāšanas pozitīvo, radošo ievirzi, kas ir liels garīgs spēks. /B. Treisijs/

 

Izglītības pārvaldes speciālisti

Laikā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, daudzi pirmsskolēni atrodas mājās ar ģimeni. Situācija ir neparasta, jo arī citi ģimenes locekļi atrodas mājās, lai mācītos vai strādātu attālināti. Varbūt ģimenē ir arī mazulis, par kuru jārūpējas vai ģimenes seniori, kuri jāatbalsta. Šādā situācijā ir svarīgi būt pēc iespējas mierīgiem, pozitīviem un vienoties, kā ģimene šajā laikā darbosies, saplānot laiku un darbības atbilstoši visu ģimenes locekļu vajadzībām. Esam sagatavojuši jums vispārīgus atbalsta materiālus par mācīšanos mājās, kurus varēsiet izmantot jebkurā laikā, piemēram, “Brokastis, pusdienas, vakariņas” un “Matemātika katrai dienai”.

⇒ Atbalsta materiāli par mācīšanos mājās (PDF formātā) – “Brokastis, pusdienas, vakariņas”“Matemātika katrai dienai”

 

 

Ieteikumi attālinātām mācībām pirmsskolu skolotājiem

Attālināto nodarbību plānu piemērus skatīt mācību resursu krātuvē https://mape.skola2030.lv/  – Katalogs.

Papildus ieteikumus idejām un resursiem dažādās mācību jomās, kas tiek pastāvīgi papildināti, skatīt mācību resursu krātuvē – https://mape.skola2030.lv/ – Diskusijas.

Skolotājs sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem/ rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kuru bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Sagatavo nepieciešamo materiālu sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz video, attēliem, receptēm utml.

Izmantojot jau praksē esošu digitālo platformu (E-klase, ELIIS, Class Dojo), komunicē vecākiem  konkrētus bērniem veicamus uzdevumus, piemēram:

Izveido no kartona olu un aplīmē to ar dažādiem aplikāciju materiāliem tā, lai tā izskatītos saulaina, koša, bagātīga un grezna, ziedoša u.tml.  Ieteikums no mācību un metodiskā līdzekļa “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas” mācību jomas, Radošā darbība, 65. lpp.  Izveido kolāžu “Košās Lieldienas”. (https://mape.skola2030.lv/materials/205)

Saskati ģeometriskās formas apkārtējā vidē un ieraksti, uzzīmē atrasto tabulā. Matemātikas mācību joma, Ģeometriskās figūras, 59. lpp.  (https://mape.skola2030.lv/materials/203)

Avots: “Skola2030” mājaslapa


Sākot ar 16. martu, pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu, nodrošina tikai dežūrgrupu darbību. Zemāk ievietots izsmeļošs projekta “Skola2030” video materiāls par darbu pirmsskolas dežūrgrupās ārkārtas situācijas laikā; video pieredzē, zināšanās un ar viedokļiem dalās “Skola2030” ekspertes Arita Lauka un Ginta Kārkliņa.

Avots: Skola2030 youtube kanāls

 

 

PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANU
(ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ)

Mācību procesa organizācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, arī interešu izglītības programmu mācību process klātienē tiek pārtraukts pilnībā līdz 2020. gada 14. aprīlim.

Beidzoties skolēnu pavasara brīvlaikam, no 2020.gada 23.marta būtu organizējams mācību process attālināti, t.i., audzēkņiem būtu uzdodami patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam saskaņā ar viņa individuālajām interesēm un vajadzībām. Arī tad, ja audzēknis interešu izglītībā darbojas kādā no lielajiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, ir iespājams dot kādu individuālu uzdevumu viņa radošajai pašizpausmei un spēju izkopšanai. Ir jāapsver iespēja gadījumos, kur tas ir iespējams, interešu izglītības pedagogam sadarboties ar vispārējās izglītības pedagogu(-iem), lai kopīgi sagatavotu mērķtiecīgus un jēgpilnus uzdevumus, par kuru izpildi var gan konsultēt, gan atbalstīt skolēnu abi pedagogi. Savukārt interešu izglītības
iestādē iestādes pedagogiem jāsadarbojas, kopīgi plānojot un veicot tālāko darbību.

Par veicamajiem uzdevumiem informācija ievietojama pieejamās komunikācijas platformās, kā arī jāpublicē atbalsta materiāli uzdotā darba izpildei un attālināta mācību procesa nodrošināšanai.
Uzdodot audzēkņiem patstāvīgi veicamos uzdevumus, jāplāno uzdevumu izpildes prezentēšana, skatoties pēc apstākļiem un iespējām, kad un kā tas var notikt. Viena interešu izglītības pulciņa ietvaros, izmantojot, piemēram, whatsapp, var veikt arī kopīgu projektu.

Projekta “Skola 2030” ietvaros ir sagatavotas “Vadlīnijas vispārējās un profeesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai”, kuras iespēju robežās var izmantot arī interešu izglītības pedagogi.

Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3960-riki-un-iespejas-macibu-nodrosinasanai-attalinati ir informācija par rīkiem un iespējām darbam attālināti.

Tomēr katra izglītības iestāde sadarbībā ar iestādes dibinātāju attiecībā uz interešu izglītības programmu īstenošanu pieņem lēmumu, ņemot vērā konkrētus apstākļus un situāciju. Par pieņemtajiem lēmumiem iestādē izdod rīkojumu.

 

Kārtības noteikšana par attālināto mācību procesu
Lai vecāki, pedagogi un audzēkņi zinātu, kā turpmāk noritēs mācību process, izglītības iestādēm, ievērojot Ministru kabineta rīkojumu, ir jānosaka kārtība (piemēram, rīkojums), kā attālinātais mācību process tiek organizēts:
• jānosaka komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem (piemēram, e-pasts, tālrunis,
sociālie tīkli, e-platformas);
• jānosaka pedagogu darba organizācija un komunikācija ar izglītojamajiem;
• jānosaka atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

 

Par darbinieku nodarbinātību
Darbinieki un skolotāji turpina darbu.
Šis ir laiks, kad pedagogi var radoši gatavoties turpmākajam darbam pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, veikt metodisko darbu, pašizglītoties, apgūt jaunas prasmes un zināšanas. Izglītības iestādē ar rīkojumu nosakāma darbinieku darba organizācijas kārtība, paredzot darba organizācijas veidu.

Varianti darbinieku darba organizācijai:
• Darbinieks turpina savus tiešos darba pienākumus pilnā apmērā.
• Ja iespējams, ņemot vērā amata specifiku un izvērtējot darbinieka pienākumus (piemēram, pedagogiem), var noteikt attālināto darbu, nosakot konkrētus veicamos darbus konkrētā laika periodā (piemēram, mācību metodisko materiālu izstrāde, mācību priekšmetu programmu aktualizēšana, prezentācijas materiālu sagatavošana, izstāžu vai koncertprogrammu sagatavošana, attālinātā mācību procesa organizēšana), rīkojumā nosakāmi arī komunikācijas veidi un biežums, kā arī cita nepieciešamā informācija (tiek saglabāta darba samaksa).
• Ja attālināta darba veikšana nav iespējama, ar rīkojumu var precizēt veicamos darba pienākumus saskaņā ar Darba likuma 56.panta nosacījumiem, iekļaujot precīzus norādījumus veicamajiem darbiem, kas, iespējams, ikdienā netiek veikti, tomēr atbilst amata specifikai, saglabājot iepriekš noteikto darba samaksu. Ja attālināta darba veikšana nav iespējama un nav iespējams noteikt precizētus darba pienākumu amata kompetences ietvaros, iestādes vadītājs saskaņā ar Darba likuma 57.panta pirmo daļu uz laiku darbinieku ar norīkot darba līgumā neparedzēta darba veikšanai (ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem), par šo laiku saglabājot darbiniekam iepriekš noteikto vidējo izpeļņu.
• Darbiniekiem, kuriem attālināta darba veikšana nav iespējama, var piedāvāt izmantot daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, ņemot vērā, ka atvaļinājumu piešķir, abām pusēm – darbiniekam un iestādes vadītājam, vienojoties. Tiek veikta samaksa par atvaļinājumu.


Darba likums 57.pants. Darba līgumā neparedzēta darba veikšana
(1) Darba devējam ir tiesības ne ilgāk kā uz vienu mēnesi viena gada laikā norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā. Dīkstāves gadījumā darba devējam ir tiesības norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem viena gada laikā.


Aktuāla informācija
Aktuālā informācija par izglītības procesa organizēšanu un aktuāliem uzdotiem jautājumiem pieejama arī IZM tīmekļa vietnē: https://izm.gov.lv/lv/informacija-parcovid-19 un https://izm.gov.lv/lv/aktualitates. Aicinām par jautājumiem, kuri saistīti ar darba organizācijas formām un izglītības iestāžu iekšējiem normatīvajiem aktiem, sazināties un konsultēties ar izglītības iestādes dibinātāju vai Izglītības kvalitātes valsts dienestu: www.ikvd.gov.lv

 

Valsts izglītības satura centra
Neformālās izglītības departamenta
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa
2020.gada 19.martā


Metodiskie ieteikumi un ideju krātuve attālinātai mācību procesa īstenošanai interešu izglītībā

Photo 1488190211105 8b0e65b80b4e

Zemāk apkopota noderīga informācija, saites, rīki, kas palīdzēs veidot attālināto mācību saturu. Kā arī iespējas bērniem un jauniešiem patstāvīgi apgūt interesējošo, tādejādi aizpildot savu brīvo laiku. Katram iespēja atrast sev nepieciešamo – gan pedagogiem, gan skolēniem, gan vecākiem.

 

 

 

 

 

 

 

 


Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības satura centra mājas lapā atrodami dažādi metodiskie materiāli, kurus var izmantot īstenojot attālināto mācību darbu.

Īsi stāsti drošai dienai: https://jauniesuspele.visc.gov.lv/

Vērtībizglītība: Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas un sociālo zinību stundām: https://visc.gov.lv/…/d…/metmat/vertibizglitiba/default.html

Vesels un drošs – ikdiena Tev apkārt: https://visc.gov.lv/…/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html

 

Citi Valsts izglītības satura centra un sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli atrodami ŠEIT:
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.shtml


Zvaigzne ABC digitālie risinājumi mācībām “Māconis” (skolēniem, pedagogiem, vecākiem)

https://maconis.zvaigzne.lv/


Tiešsaistes rīki un resursi efektīvas izglītības darbam

https://manaklase.weebly.com/


Mācības attālināti (rīki, saites, apraksti)

https://drive.google.com/file/d/1_pLGzw14oSUuHuGbiOe38c0Zmvs2q9RS/view?fbclid=IwAR0EyB6zwvgw7n87OvC_0yMU_s5fyULoPFPNzDxoxUvIkb12xRzj5-bRmS8


Saldus pilsētas bibliotēkas ABC – kā piereģistrēties 3TD e-grāmatu bibliotēkā?

https://biblioteka.saldus.lv/ka-pieregistreties-3td-e-gramatu-biblioteka/


Mājmācības resursi

https://majmacibasresursi.wordpress.com/?fbclid=IwAR0v9ZyY8HcnYAZIT6uh7GAoClfjaumY1rRgtEnr4RZr5-hX1T7T2KkEL1E


Rīki video konferenču organizēšanai – attālinātam mācību procesam

https://www.facebook.com/startitlv/photos/a.485237658221776/2837165213028997/?type=3&theater


37 labākās interneta vietnes, kur iemācīties ko jaunu

https://puaro.lv/interesanti/37-labakas-interneta-vietnes-kur-iemacities-kaut-ko-jaunu/


Covid – 19 ģimenes dienas grafiks

https://www.facebook.com/www.irok.lv/photos/a.1529280827353434/2557563554525151/?type=3&theater


LSM Bērnistaba. Skaties, klausies, zīmē, spēlē

https://bernistaba.lsm.lv/?utm_source=lsm&utm_medium=header-logo&utm_campaign=header-logo


Krāsojamās lapas un uzdevumi bērniem

https://www.cirkulis.lv/rye-field-krasojamas-lapas/?fbclid=IwAR1XnC88_VUGVvWM-z0WlhpeTDehZ0YQYekc2cAwj8CO_BaiMnIrgtMJu7g


Aplikācija matemātikas pamatu apguvei – latviski

https://kursors.lv/2014/02/06/aplikacija-matematikas-pamatu-apguvei-latviski-gudrinieks/?fbclid=IwAR386BVB5hXCVA0t2xBKDhRkdgLlRy3KQCpYzDaPIGGv7FHpBHaf_U_o2P0


50 virtuālie, muzeji, kolekcijas, izstādes un ekskursijas Latvijā un pasaulē

https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/?fbclid=IwAR3baglljlC8UwFzt4-OuVcA4qyRUZJtPqBl9blPEB_T7_H1U0JhKz6d2Ls

Mk Logo

Ministru kabineta rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu:

MK_rīkojums

 

 

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: