Izglītības iestāžu projekti

Erasmus

Projekta nosaukumsProjekts “Kad bērni patiesi izjūt dabu, viņi atklāj savas patiesās spējas” Erasmus+ programmas ietvaros
Projekta nr.2021-1-LV01-KA122-SCH-000019291
IesniedzējsPirmsskolas izglītības iestāde “Graudiņš”
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periods2021. gada 1.decembra līdz 2023.gada 31.maijs
Mērķis un mērķgrupa

Mērķis ir pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana, nodrošinot to dalību starptautiskās apmācībās, kā rezultātā projekta dalībnieki iegūs jaunus iespaidus, inovatīvas idejas, kā realizēt ikdienas nodarbības brīvā dabā. 

Mērķgrupa: pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi

Finansējums6400,00 EUR
Galvenās darbībasDalība Kiprā organizētajos kuros “Izglītība ārpus telpām, neformālā gaisotnē.”
Papildus informācijaValsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapa
KontaktinformācijaSigne Treinovska, projektu vadītāja
tālr. 28363547

Erasmus

Projekta nosaukumsProjekts “Inovatīvu mācību metožu apguve STEM jomas mācību priekšmetu pasniegšanai” Erasmus+ programmas ietvaros
Projekta nr.2020-1-LV01-KA101-077159
IesniedzējsJaunlutriņu sākumskola
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periods2020.gada 21.augusts līdz 2022.gada 31.maijs
Mērķis un mērķgrupa

Mērķis – pilnveidot izglītojamo prasmes izvirzīt mācību mērķus un uzdevumus, atbildīgi izvērtēt sasniegtos rezultātus, veicināt sasniegumu izaugsmi dabas zinātņu jomā, valodu jomā un tekstpratībā. 

Mērķgrupa: izglītības iestādes pedagogi

Finansējums8418,00 EUR
Galvenās darbības

1.Science for primary school children: When complicated becomes fun and easily understandable, Slovēnija, Ļubļana

2.Promoting STEM Education through Teacher Training”, Portugāle, Portu.

Papildus informācijaValsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapa
KontaktinformācijaDace Kalniņa, projekta vadītāja
tālr. 25433868

Erasmus

Projekta nosaukums

Projekts “Inovatīvu ideju meklējumi – kā veicināt izglītojamo neatkarību, radošumu un kritisko domāšanu, izmantojot spēles” Erasmus+ programmas ietvaros

Projekta nr.2021-1-LV01-KA122-SCH-000013425
IesniedzējsPirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”
Projekta statussTiek realizēts
Īstenošanas periods2020.gada 21.augusts līdz 2022.gada 31.maijs
Mērķis un mērķgrupa

Mērķis – Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, kā rezultātā projekta dalībnieki iegūs jaunus iespaidus, inovatīvas idejas, kā izmantojot spēles un vidi, bērni apgūst tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana, pašvadīta mācīšanās (neatkarība) un jaunrade (radošums) pirmsskolā 

Mērķgrupa: izglītības iestādes pedagogi

Finansējums15418,00 EUR
Galvenās darbības

1.Kursi Turcijā “Uz spēli balstīta mācīšanās”
2. Kursi Itālijā “Labākais pirmsskolas skolotājam, Reggio Emilia pieeja, izglītība ārpus telpām un vēl vairāk”
3. Kursi Maltā “Bērnudārza karuselis – mācības pirmsskolas bērniem”
4. Kursi Nīderlandē “Rotaļīga zinātnes izglītība ar Valdorfa pieeju”.

Papildus informācijaValsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapa
KontaktinformācijaGita Roze, projekta vadītāja
tālr. 26078805

Erasmus

Projekta nosaukums“Ilgtspēja dabā un izglītībā: Dabas parki un Bioloģiskie apvidi”
Projekta nr.2019-1-ES01-KA229-064105_3
IesniedzējsFundación Marillac-Colegio La Milagrosa (Spānija)
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01/09/2019 – 31/08/2021
Mērķis un mērķgrupaProjekts iesaista jauniešus vecumā no 13-16 gadiem, lai veicinātu zināšanas par dabas mantojuma saglabāšanu, apmainītos ar labo praksi par izglītības metodēm, iepazītos ar daudzveidīgiem bioloģiskiem apvidiem Eiropā, kā arī motivētu un uzlabotu skolēnu un skolotāju digitālās un angļu valodas prasmes.
Projekta īstenošanas pamatsValsts izglītības attīstības aģentūras lēmums Nr. 8.-11.1/4514 un Finansējuma Līgums
Finansējums30810,00 eiro
Galvenās aktivitātesProjektā tiks izstrādāts vietējo dabas parku ilgtspējas plāns katrā dalībvalstī, kā arī organizēti pieredzes braucieni jauniešiem uz Spāniju, Slovākiju, Franciju, Ungāriju un Austriju dabas mantojuma un labo paradumu attiecībā pret dabu iepazīšanai, kā arī ilgtspējas plāna īstenošanai. Turklāt jaunieši kopīgi radīs dažādus digitālus materiālus informācijas izziņošanai.
Papildus informācijaProjekta gaitai var sekot Saldus Vidusskolas mājas lapā https://vidusskola.saldus.lv/
Kontaktpersona

Lana Radčenko

projekti.saldusvsk@inbox.lv

Erasmus

Projekta nosaukums“Arī Tev ir balss”
Projekta nr.2019-1-CZ01-KA229-061179_3
IesniedzējsBiznesa Akadēmija Příbram (Čehija)
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01/09/2019 – 31/08/2021
Mērķis un mērķgrupaProjekta mērķis ir veicināt jauniešu vecumā no 15-19 gadiem zināšanas, interesi un izpratni par aktīvu un atbildīgu pilsonisko līdzdalību, kā arī demokrātisko vērtību pamatprincipiem, motivējot jauniešus iesaistīties procesos vietējā, nacionālā un Starptautiskā līmenī
Projekta īstenošanas pamatsValsts izglītības attīstības aģentūras lēmums Nr. 8.-11.1/4513 un Finansējuma Līgums
Finansējums29501,00 eiro
Galvenās aktivitātesProjekta aktivitātes balstītas uz 4 izzinošiem pīlāriem – Aktīvas Pilsonības Veicināšana jeb darbi runā skaļāk par vārdiem, cilvēktiesības jeb vienlīdzība kulturāli daudzveidīgā sabiedrībā, vārda brīvība un demokrātijas kultūra. Katrs no šiem tematiem tiks iztirzāts pieredzes braucienos Īslandē, Grieķijā, Čehijā un Latvijā.
Papildus informācijaProjekta gaitai var sekot Saldus Vidusskolas mājas lapā https://vidusskola.saldus.lv/
Kontaktpersona
Lana Radčenko, projekti.saldusvsk@inbox.lv

Erasmus

Projekta nosaukums

“Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola 2030 ieviešanai”

Projekta nr.2019-1-LV01-KA101-060153
IesniedzējsSaldus pamatskola
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01.  08. 2019. – 31. 12. 2020.
Mērķis un mērķgrupaSkolas personāla zināšanu, prasmju un iemaņu pilnveidošana dažādās jomās: skolvadībā, mācīšanas un mācīšanās metožu dažādošanā, neformālā un iekļaujošā izglītībā, starppriekšmetu un starpdisciplināro stundu metodikā, īstenojot 16 mobilitātes.
Projektu īstenošanas pamats Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmums.
Finansējums35108.00 Eur
Galvenās aktivitātes10 dažādi profesionālās pilnveides kursi Somijā, Lielbritānijā, Itālijā, Grieķijā, Portugālē, Spānijā, 6 darba vērošanas mobilitātes Kaukovainio pamatskolā Somijā un divās dažādās Portugāles skolās Loulē.
Papildus informācija Skolas personālam iespēja turpināt uzlabot angļu valodas prasmes svešvalodu kursos skolā.
KontaktpersonaLaima Krasta, krastal@inbox.lv, tel. +37126375682

Erasmus

Projekta nosaukums“Enerģijas tehnoloģiju piedzīvojums”- “ENERGETYCH JOURNEY”
Projekta nr.2019-1-ES01-KA229-063906_3
IesniedzējsZUBIALDELHI sākumskola Spānijā
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01.   09. 2019. – 31. 08. 2021.
Mērķis un mērķgrupa

Veicināt sadarbību starp piecu dalībvalstu skolēniem un skolotājiem, mācoties un papildinot zināšanas par tēmu “tehnoloģijas un zinātne”, dažādiem enerģijas ieguves veidiem – saules, vēja, ūdens, hidro, biomasas un kodolenerģiju.

Dalībvalstis – Latvija ( Saldus pamatskola ), Spānija, Čehija, Kipra, Grieķija.

Projektā darbojas skolēni  vecumā no 10 līdz 12 gadiem.

 

Projektu īstenošanas pamats Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmums.
FinansējumsEUR  29541.00 Eur
Galvenās aktivitātes

1) Projekta laikā dalībnieki mācīsies par izmantotiem enerģijas veidiem pagātnē, tagadnē un nākotnes iespējām, kā formālās un neformālās mācīšanās iespējas palīdz attīstīt visas kompetences;

2) Projekta vizīšu laikā un starplaikos tiks organizētas dažādas praktiskas nodarbības par tēmu;

3) Partnerskolu dalībnieki vizītē Latvijā iepazīsies ar Enerģētikas muzeju, apmeklēs 2 HES, izstrādās projektu, piedalīsies STEM priekšmetu stundās un dažādās praktiskās darbnīcās skolā;

4) Projekta laikā tiks izstrādāti dažādi pētnieciskie un metodiskie materiāli angļu un visās partnervalstu nacionālās valodās.

Papildus informācija Projekta īstenošanas laikā 20 skolas skolēniem un 8 pedagogiem būs iespēja nedēļu dzīvot un mācīties partnervalstu skolās.
KontaktpersonaLaura Ķevle, laurakevle@inbox.lv, tel. +37120393482

Erasmus

Projekta nosaukums“Ēd pareizi – kusties vairāk – dari vairāk!” – “EAT WELL – MOVE MORE – DO BETTER”
Projekta nr.2019-1-LV01-KA229-060352_1
IesniedzējsSaldus pamatskola
Projekta statussAktīvs
Īstenošanas periods01.09. 2019. – 31. 08. 2021.
Mērķis un mērķgrupaPilnveidot skolēnu, skolotāju un vecāku zināšanas un prasmes par veselīgiem ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumiem attiecībā uz augstvērtīgu mācību rezultātu sasniegšanu. Dalībvalstis: Turcija, Polija, Portugāle, Francija, Grieķija. Projektā darbojas 1.-5.kl. skolēni.
Projekta īstenošanas pamatsValsts izglītības attīstības aģentūras lēmums
Finansējums39689.00 EUR
Galvenās aktivitātes1) Projekta laikā notiks mācības 1. – 5.klašu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par veselīga, sabalansēta uztura un kustību nozīmi un ietekmi uz skolēnu vispusīgu attīstību un mācību sasniegumiem;

2) Projekta vizīšu laikā un starplaikos tiks organizētas dažādas praktiskas nodarbības par ēšanas paradumiem, veselīgu ēdienu gatavošanu un fiziskām aktivitātēm;

3) Partnerskolu dalībnieki vizītē Latvijā tiks iepazīstināti ar Saldus, Saldus novada un Kurzemes vēsturi, kultūru, vēstures un  kultūras objektiem, sasniegumiem;

4) Skolotājiem tiks organizēta konference un praktiskas nodarbības par uztura paradumu un fizisko aktivitāšu saistību ar kognitīviem procesiem un emocionālo labizjūtu;

5) Projekta laikā tiks izveidota digitāla veselīgu recepšu grāmata, digitāla ārpustelpu spēļu un aktivitāšu grāmata, labas prakses ceļvedis skolotājiem, ārpustelpu aktivitāšu ceļvedis skolotājiem, ceļvedis vecākiem par veselīgu uzturu un fiziskām aktivitātēm un citi metodiski materiāli angļu un visu partnervalstu nacionālās valodās.

Papildus informācijaProjekta īstenošanas laikā 20 skolas skolēniem un 8 pedagogiem būs iespēja nedēļu dzīvot un mācīties partnervalstu skolās.
Kontaktpersona
Lāsma Rumpe, lasma.r@inbox.lv, tel. +37129497283

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: